En aquesta secció del web, trobareu els documents més importants del nostre centre.

Projecte Educatiu del Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que serveix per a plasmar-hi les finalitats educatives, les opcions educatives i el projecte lingüístic de cada un dels centres després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa.

Al nostre centre el PEC és aquí

Normativa de Convivència

La Normativa de Convivència recull les normes referents als drets i deures dels alumnes.

Al nostre centre la Normativa de Convivència és aquí.

Normativa d’absentisme (Conselleria)

La normativa de la Conselleria referent a l’absentisme és aquí.

Projecte Lingüístic

Al nostre centre el Projecte lingüístic és aquí.

Pla Digital de Centre (PDC)

El nostre Pla Digital de Centre és aquí.

Programació General del Centre (PGC) i Memòria Anual és aquí

La Programació General del Centre i la Memòria Anual són uns documents que s’han d’elaborar anualment i que, per una banda concreten, any per any, el funcionament de totes les activitats que es realitzen en el centre, i per l’altra en fan una avaluació. Per tant són dos documents estretament relacionats.

La Programació General del Centre és el document que concreta el funcionament del centre educatiu recollint les incidències pròpies de cada curs i adaptant la realitat canviant de cada curs als objectius generals dissenyats en el PEC.

La Memòria Anual és un document en el qual es fa una revisió del funcionament del centre durant el curs en qüestió.

Al final de cada curs, la programació general s’ha d’avaluar i reflectir-ne els resultats (esmentant-hi les activitats i la valoració que se’n fa) en una memòria.

A la Memòria s’hi ha d’incloure una estimació del objectius fixats en la Programació General, i dels resultats obtinguts per l’equip docent.

Per aquesta raó, els pares no només tenen el dret de saber quina és la Programació General del Centre, sinó que han de participar tant en la seva avaluació com en la seva aprovació a través dels representants dels pares en el Consell Escolar.