*Es farà un descompte de l’AECOM segons el nombre de germans. Al 2n germà se li descomptaran 2 €, al 3r germà 4 €, etc.

Els rebuts es domiciliaran pel banc dins els primers cinc dies del mes següent. És a dir, dins els primers 5 dies d’octubre es domiciliarà el rebut del mes de setembre, i així successivament.