Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO

Duració

Fins al 13 d’octubre

Entrega d’informe

Dia 20 d’octubre

Duració

Fins al 24 de novembre

Entrega de notas

Dia 1 de desembre

Duració

Fins al 23 de febrer

Entrega de notas

Dia 5 de març

Duració

Fins al 24 de maig

Exàmens finals

Fins al 17 de juny

Entrega de notas

Dia 24 de juny

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.