Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO Fins 5 d’octubre

Entrega informes: 19 d’octubre

Fins 30 de novembre

Entrega de notes: 20 de desembre

Fins 27 de febrer

Entrega de notes: 15 març

Fins 31 de maig

Entrega de notes: juny

 

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, juny 2019

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, tots els cursos)

PDFHoraris dels exàmens de recuperació assignatures anys passats (PDF)

Horaris ESO, setembre 2019

PDFHoraris dels exàmens extraordinaris  (PDF, tots els cursos)

_