Curs
Av. Inicial
1a Aval.
2a Aval.
3a Aval
 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO Fins 30 de setembre

Entrega informes:  octubre

Fins 2 de desembre

Entrega de notes: 16 desembre

Fins 3 de març

Entrega de notes: 17 març

Fins 2 de juny

Entrega de notes: juny

Avaluació ESO

L’avaluació en aquesta etapa és contínua i global (atenent els tres tipus de continguts: conceptes, procediments i valors). És també una eina de diversitat perquè estableix activitats d’avaluació variades i ajustades a les diferents necessitats educatives.

El nostre sistema d’avaluació preveu sistemes de recuperació i millora per facilitar a l’alumne la possibilitat de millorar i poder iniciar el curs següent en la millor situació per aconseguir l’avaluació satisfactòria al final del cicle i/o etapa.

Horaris ESO, juny 2018

PDFHoraris dels exàmens finals (PDF, tots els cursos)

PDFHoraris dels exàmens de recuperació assignatures anys passats (PDF)

Horaris ESO, setembre 2018

PDFHoraris dels exàmens extraordinaris  (PDF, tots els cursos)

_