Tutoria a BATXILLERAT

La tutoria es un sistema per ajudar l’alumne a assolir els seus objectius:

El professor-tutor és l’eix del procés educatiu dels alumnes. Mitjançant entrevistes personals, el tutor estableix, conjuntament amb cada alumne, els seus objectius personals. Ajuda l’alumne a conformar el seu propi Projecte Personal de millora.

Els alumnes, orientats pels seus tutors i en col·laboració amb les famílies, defineixen uns objectius de millora personal en tots els àmbits de la personalitat (acadèmics, personals, de relació, familiars…). Aquests objectius es concretaran en un seguit d’accions educatives.

Es treballen prioritàriament en aquesta etapa:

La marxa acadèmica.

L’assoliment i la interiorització dels valors que els faran créixer com a persones.

La orientació cap els estudis posteriors o vida laboral.

D’altra banda el tutor també té una sèrie de funcions de grup:

Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l’aprenentatge i orientació dels seus fills.

Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de respecte a l’entorn personal i material del Centre.

Fer d’intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent…

Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d’avaluació.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al llibret que s’entrega al’inici de curs. En tot cas, sempre s’ha de concertar la visita amb antelació mitjançant l’agenda o comunicació telefónica.

Col·laboració Família-Escola

La col·laboració entre els pares i l’Escola s’estableix a dos nivells:

Entrevistes amb el tutor: En les entrevistes que el tutor mantingui amb les famílies, es concretarà la col·laboració entre els pares i l’Escola per aconseguir els objectius comuns. D’aquí la importància de mantenir un mínim d’una entrevista trimestral amb el tutor o tutora per assegurar la continuïtat educativa entre la Família i l’Escola.

Reunions de pares: Es duen a terme a principi de curs i s’hi tracten temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu.