Promoció i permanència Batxillerat (LOMCE)

Aquets criteris es varen aprovar a la reunió de comissió pedagògica del 9 de gener del 2019.

Article 15

Avaluació

  1. L’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes ha de ser contínua i diferenciada segons les distintes matèries, ha de tenir un caràcter formatiu i ha de ser un instrument per millorar tant els processos d’ensenyament com els processos d’aprenentatge.
  2. S’han d’establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions, inclosa l’avaluació final individualitzada de l’etapa, s’adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. Aquestes adaptacions no s’han de tenir en compte en cap cas per minorar les qualificacions obtingudes.
  3. Els professors han d’avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent, per a la qual cosa han d’establir indicadors d’assoliment en les programacions didàctiques.
  4. El professor de cada matèria ha de decidir, en finalitzar el curs, si l’alumne ha aconseguit els objectius i ha assolit un grau d’adquisició de les competències corresponents adequat.
  5. L’equip docent, constituït pels professors de l’alumne i coordinat pel tutor, ha de valorar la seva evolució en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius del batxillerat i les competències corresponents.

Article 16

Continuïtat entre matèries del batxillerat

  1. La superació de les matèries del segon curs que s’indiquen en l’annex 4 de la llei està condicionada a la superació de les corresponents matèries del primer curs, atès que impliquen continuïtat.

Article 17

Promoció i permanència

  1. Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, s’han de matricular al segon curs de les matèries pendents de primer. Els centres docents han d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.
  2. Sense superar el termini màxim per cursar el batxillerat indicat en l’article 2.3, els alumnes que cursen el batxillerat en règim ordinari poden repetir cada un dels cursos del batxillerat una sola vegada com a màxim, si bé excepcionalment poden repetir un dels cursos una segona vegada, amb l’informe previ favorable de l’equip docent.

Titulació

Per obtenir el títol de batxiller és necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat.

Els alumnes que tenguin un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional o de tècnic dels ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de llengua catalana i literatura I i II i les matèries generals del bloc d’assignatures troncals de la modalitat de batxillerat que hagin triat obtenen el títol de batxiller a proposta del centre on han cursat aquestes matèries.