Promoció i permanència Batxillerat (LOMCE)

Els alumnes promocionen del primer al segon del batxillerat quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim. En tot cas, s’hauran de matricular al segon curs de les matèries pendents de primer.

Els centres docents han d’organitzar les consegüents activitats de recuperació i l’avaluació de les matèries pendents.

Sense superar el termini màxim de quatre anys per cursar el batxillerat, els alumnes que cursen el batxillerat en règim ordinari poden repetir cada un dels cursos del batxillerat una sola vegada com a màxim, si bé excepcionalment poden repetir un dels cursos una segona vegada, amb l’informe previ favorable de l’equip docent.

Avaluació final individualitzada del batxillerat

En finalitzar el batxillerat, els alumnes han de dur a terme una avaluació individualitzada, en la qual s’ha de comprovar l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències corresponents en relació amb les matèries cursades.

Només podran presentar-se a aquesta avaluació els alumnes que hagin obtingut una avaluació positiva en totes les matèries.

El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, havent consultat prèviament les comunitats autònomes, establira les característiques de les proves per a tot el sistema educatiu espanyol, i per a cada convocatòria les ha de dissenyar i n’ha de fixar el contingut.

Títol de batxillerat

Per obtenir el títol de batxillerat és necessari superar l’avaluació final individualitzada i obtenir una qualificació final de l’etapa igual o superior a 5 punts sobre 10, que és dedueix de la ponderació següent:

 a) Amb un pes del 60 %, la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes a cada una de les matèries cursades al batxillerat.

b) Amb un pes del 40 %, la nota obtinguda en l’avaluació final individualitzada del batxillerat.