Horaris de recuperació 2021 – 2022

En el cas que hi hagi examen de febrer de l’assignatura, es podran informar de la data exacta i la hora posant-se en contacte amb el tutor o el professor de l’assignatura o en el següent enllaç:

HORARI PENDENTS curs 2021/22

_______________________________________________________________________________________________

PENDENT D’ACTUALITZACIÓ AL CURS 2021-2022 I A LA NOVA NORMATIVA EDUCATIVA

_______________________________________________________________________________________________

INFORMACIÓ PERTINENT ALS CRITERIS D’AVALUACIÓ DE ESO CURS 2020-2021

A continuació es mostra el llistat de criteris d’avaluació de les diferents assignatures i departaments de l’escola. Cada vincle permet accedir a un document en format PDF

     Criteris d’avaluació del Departament de Llengües.

     – Criteris d’avaluació del Departament de Ciències Socials

     – Criteris d’avaluació del Departament de Dibuix

     – Criteris d’avaluació del Departament de Ciències

     Criteris d’avaluació del Departament de Religió

     – Criteris d’avaluació del Departament de Llengües Estrangeres

INFORMACIÓ PERTINENT A LES RECUPERACIONS D’ASSIGNATURES PENDENTS DE ESO CURS 2020-2021

RECUPERACIÓ DE LES ASSIGNATURES PENDENTS – ESO
CURS 2020 – 2021
Departament de llengües
Català

Castellà

Examen al febrer. Si no aproven, setembre.
 Alemany Alumnes que no continuen amb l’assignatura: examen al febrer. Si no aproven, setembre.
Alumnes que continuen amb l’assignatura: si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
 Anglès  Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Departament de Ciències
 Matemàtiques

Física i Química (2 ESO)

Tecnologies (2 ESO)

Si aproven alguna de les tres avaluacions del curs que estan cursant o l’examen final de l’assignatura al juny, aproven l’assignatura pendent. Si no aproven, setembre.
Biologia i Geologia (1 i 3 ESO)

Física i Química (2 ESO)

Física i Química (3 ESO)

Tecnologies (3 ESO)

Examen al febrer. Si no aproven, setembre
   
Departament de Socials
Si durant el 1r i 2n Trimestre del curs 2020-2021, l’alumnat amb alguna matèria suspesa del curs passat supera l’assignatura del curs actual, podrà assolir la superació de dita matèria suspesa. En cas de no fer-ho, l’alumnat haurà de fer una prova escrita durant el 3r Trimestre. Si no hi ha continuació entre els continguts de l’any passat i el present curs, l’alumnat haurà de realitzar una sèrie d’activitats suplementàries. 
Departament d’Educació Plàstica
 Examen al febrer. Si no aproven, setembre
Departament d’Educació Física
L’alumnat que tengui l’assignatura d’educació física suspesa d’un nivell inferior al que està cursant haurà de recuperar l’assignatura entregant les tasques que marqui la professora i fent les pertinents entregues al desembre en primera convocatòria o en el seu defecte en 2ª convocatòria a l’abril. 

Si el primer trimestre del curs lectiu aprova l’assignatura amb una qualificació de 6 ó més, l’assignatura pendent d’un nivell inferior quedarà automàticament aprovada. 

Pel que fa a batxillerat, si no recupera l’assignatura en convocatòria extraordinària de setembre, quan l’alumne cursi 2n de batxillerat haurà de fer les tasques pertinents de recuperació de l’assignatura pendent.