L’Educació Secundària

L’etapa de l’educació secundària obligatòria, té caràcter obligatori i gratuït, constitueix, juntament amb l’educació primària, l’educació básica.

Comprèn quatre cursos acadèmics, que es cursen ordinàriament entre els dotze i els setze anys d’edat. Amb caràcter general, els alumnes tenen dret a romandre-hi escolaritzats en règim ordinari fins als divuit anys, complerts l’any en què finalitza el curs.

Les finalitats de l’educació secundària obligatòria són les següents:

  • Aconseguir que els alumnes assoleixin els elements bàsics de la cultura, especialment en els aspectes lingüístic, humanístic, artístic, científic i tecnològic.
  • Adquirir i consolidar hàbits de disciplina, d’estudi i de feina que afavoreixin l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats que possibilitin la formació contínua al llarg de la vida.
  • Capacitar els alumnes perquè s’incorporin a estudis posteriors i perquè s’insereixin en el món laboral.
  • Formar els alumnes perquè exerceixin els seus drets i obligacions com a ciutadans.
  • Fomentar la consciència de pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i contribuir al coneixement i la valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i ambiental.