Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es pot cursar en règim ordinari, en règim nocturn i en règim a distància.

El batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents i, si escau, en itineraris diferents dins cada modalitat, que permeten als alumnes una preparació especialitzada d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació, per incorporar-se als estudis posteriors o al món laboral.

Els alumnes poden romandre cursant el batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no. En els règims de nocturn i a distància no hi ha limitació de permanència.

Les finalitats del batxillerat són les següents:

  •  Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
  • Capacitar els alumnes per accedir a l’educació superior.

Organització general

L’etapa del batxillerat, segons la LOMCE, s’organitza en matèries i comprèn dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en modalitats diferents i, si escau, en itineraris diferents dins cada modalitat.

Les matèries s’agrupen en tres blocs d’assignatures:

a) Assignatures troncals.

b) Assignatures específiques.

c) Assignatures de lliure configuració autonòmica.

 Al nostre centre les modalitats del batxillerat que oferim són les següents:

 a) Ciències.

b) Humanitats i ciències socials.