Batxillerat

Batxillerat

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i comprèn dos cursos acadèmics. Es pot cursar en règim ordinari, en règim semipresencial i en règim a distància.

El batxillerat es desenvolupa en modalitats diferents, que permeten als alumnes una preparació especialitzada d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació, per a incorporar-se als estudis posteriors o en el món laboral.

Els alumnes poden romandre cursant el batxillerat en règim ordinari durant quatre anys, consecutius o no. En els altres règims no hi ha limitació de permanència.

Les finalitats del batxillerat són les següents:

Proporcionar als alumnes formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
Capacitar els alumnes per a accedir a l’educació superior.

Organització general

L’etapa del batxillerat durant aquest curs escolar estarà marcada per dues lleis; la LOMCE que organitza el curs de segon batxillerat i la LOMLOE que regeix el primer curs, tot això quant a matèries i l’organització dels cursos acadèmics.

Segons la LOMLOE les matèries s’agrupen en tres blocs:

  1. Matèries comunes
  2. Matèries específiques de modalitat
  3. Matèries optatives

En el nostre centre les modalitats del batxillerat que oferim són les següents:

  1. Ciències i tecnologia
  2. Humanitats i ciències socials.
  3. General (consultar al centre)