CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA (LOMCE)

PROMOCIÓ I PERMANÈNCIA DE CURS:

En finalitzar el curs primer, el segon i el tercer, i com a conseqüència del procés d’avaluació, l’equip docent ha de prendre les decisions corresponents sobre la promoció dels alumnes d’acord amb els articles 18 i 23.3 del Decret 34/2015. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir que no passin al curs següent els alumnes que cursen matèries amb adaptació curricular significativa, independentment del que s’estableix en l’article 18.2 del Decret 34/2015.

En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs. Els àmbits del PMAR s’han de comptabilitzar de la forma descrita en l’apartat 16.1 d’aquestes instruccions.

El professor titular de la matèria ha d’avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum.

La resta de decisions, incloent-hi la titulació i el consell orientador per a l’alumne, s’han de prendre d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 6.3 d’aquestes instruccions.

“6.3. Les decisions s’han de prendre per consens. En el cas que no n’hi hagi, s’han d’adoptar per majoria simple. En cas d’empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l’alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.”

OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.

Titulació

Els alumnes que, en finalitzar l’educació secundària obligatòria, hagin assolit els objectius d’aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, i d’acord amb l’article 21 del Decret 34/2015, obtindran un certificat oficial.

Els alumnes que hagin superat totes les matèries de l’educació secundària obligatòria obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. La proposta de títol s’ha de fer constar a l’avaluació final ordinària.

Els alumnes que hagin suspès un màxim de dues matèries al llarg de l’etapa obtindran el títol si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:

 • Que les matèries suspeses no siguin simultàniament Llengua catalana i literatura i Matemàtiques o Llengua castellana i literatura i Matemàtiques.
 • Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.

La decisió sobre la titulació d’un alumne es pot prendre a la convocatòria ordinària o a l’extraordinària per acord de l’equip docent. La decisió de titular un alumne o no ha de constar, de forma motivada, a l’acta de desenvolupament de la sessió d’avaluació. Si la decisió de titular un alumne es pren a la convocatòria ordinària, l’expedient de l’alumne queda tancat i, per tant, les notes són definitives i no es pot presentar a les proves de la convocatòria extraordinària de setembre.

En el còmput de les matèries avaluades negativament s’han de considerar tant les matèries del mateix curs com les dels cursos anteriors. Es consideren matèries diferents les corresponents a cada curs de l’etapa. Les matèries d’idèntica denominació s’han de computar de manera independent per a cada curs.

El professor titular de la matèria ha d’avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l’alumne i, en el cas que n’hi hagi, les indicacions per elaborar el pla específic personalitzat per als alumnes que hagin de repetir curs, s’han de prendre d’acord amb el que s’especifica en l’apartat 6.3 d’aquestes instruccions.

Titulació dels alumnes que han cursat a quart d’ESO matèries amb adaptacions curriculars significatives (ACS)

La proposta de titular aquests alumnes s’ha de fer d’acord amb el punt 12.1 d’aquestes instruccions. En aquest sentit, i atenent la definició d’ACS de l’apartat 1 de l’article 11 del Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, els alumnes que cursen matèries amb ACS obtindran el títol si es compleixen totes i cadascuna de les condicions següents:

 • Haver cursat només una matèria amb ACS a quart d’ESO.
 • Haver estat avaluat negativament en un màxim d’una matèria a l’etapa.
 • Que la matèria suspesa i la matèria amb ACS no siguin simultàniament Llengua catalana i literatura i Matemàtiques o Llengua castellana i literatura i Matemàtiques.
 • Que 2/3 parts de l’equip docent considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.

Si l’alumne no té cap matèria suspesa i està en condicions d’obtenir el títol, la proposta de titulació s’ha de fer constar a l’avaluació final ordinària.

Si l’alumne té una matèria suspesa, la decisió sobre la titulació es pot prendre a la convocatòria ordinària o a l’extraordinària per acord de l’equip docent. Si la decisió de titular l’alumne es pren a la convocatòria ordinària, l’expedient de l’alumne queda tancat i, per tant, les notes són definitives i no es pot presentar a les proves de la convocatòria extraordinària de setembre.

CRITERIS OBJECTIUS PER VALORAR L’ABANDONAMENT D’UNA ÀREA .

Aquets criteris es varen aprovar a la reunió de comissió pedagògica del 9 de gener del 2019.

Durant la primera i segona avaluació els professors valoraran l’actuació de l’alumne d’acord amb els criteris que a continuació s’exposen i així poder evitar avaluar-los negativament:

 • Absències /puntualitat, reiterades i/o injustificades durant el curs i que hagi fet difícil l’avaluació
 • contínua.
 • La no presentació de treballs i tasques encomanades durant el curs.
 • No tenir o dur el quadern al dia de l’àrea o matèria.
 • No realitzar l’autocorrecció de les activitats que es realitzen en el quadern o no prendre notes ,
 • apunts d’exposicions ,suggeriments o orientacions dels professors.
 • La passivitat o desinterès per l’àrea mostrant : actitud resistent o negativa enfront del
 • professor/a o bé enfront el treball en grup i/o individua.
 • Mostrar indiferència i rebuig enfront l’avaluació formativa menyspreant les orientacions del
 • professor/a o no mostrant un progrés mínim dels continguts assolits en moments anteriors .
 • No presentar-se a les convocatòries.