Promoció i permanencia ESO (LOMCE)

Els alumnes promocionen de curs quan hagin superat totes les matèries cursades o tenguin una avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i han de repetir curs quan tenguin una avaluació negativa en tres o més matèries o en dues matèries que siguin matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura.

De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció d’un alumne amb avaluació negativa en tres matèries en alguns casos específics.

Al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria es lliurara als pares, als tutors legals o, si escau, a l’alumne un consell orientador, que inclourà una proposta de l’itinerari més adequat per a l’alumne, així com la identificació, mitjançant un informe motivat, del grau d’assoliment dels objectius de l’etapa i d’adquisició de les competències corresponents que justifiqui la proposta.

 Avaluació final individualitzada de l’educació secundària obligatòria

En finalitzar el quart curs, els alumnes han de fer una avaluació final individualitzada, en la qual s’ha de comprovar l’assoliment dels objectius de l’etapa i el grau d’adquisició de les competències en relació amb les matèries corresponents.

Els alumnes poden fer l’avaluació final individualitzada per l’opció d’ensenyaments acadèmics o per la d’ensenyaments aplicats, amb independència de l’opció cursada al quart curs de l’educació secundària obligatòria, o per ambdues opcions en la mateixa convocatòria.

Títol de graduat en educació secundària obligatòria

 Per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria és necessari superar l’avaluació final individualitzada i obtenir una qualificació final de l’etapa igual o superior a 5 punts sobre 10, que es dedueix de la ponderació següent:

 a) Amb un pes del 70 %, la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes a cada una de les matèries cursades en l’educació secundària obligatòria.

b) Amb un pes del 30 %, la nota obtinguda en l’avaluació final individualitzada de l’educació secundària obligatòria. En el cas que l’alumne hagi superat aquesta avaluació per les dues opcions a què es refereix l’article 19, per calcular la qualificació final s’ha de tenir en compte la nota més alta.