AJUTS DE MENJADOR 2021

Publicació al BOIB 35, de 13 de març de 2021 (Enllaç Document PDF)

Requisits:

  1. No haver estat beneficiari a la convocatòria anterior.
  2. Complir algun dels supòsits següents quant als ingressos de la unitat familiar , és a dir, l’únic ingrés de la unitat familiar ha de ser algun d’aquests (pare i mare):

-Ser beneficiari de la prestació laboral extraordinària per cessament de l’activitat laboral dels treballadors autònoms.

-Percebre una prestació per expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO).

-Percebre una prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització de campanya.

-Ser beneficiari del subsidi de desocupació (atur).

-Ser beneficiari de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la valoració.

Documentació:

Tots els sol·licitants:

-Annex 2 emplenat i signat. (Enllaç Document PDF)

-Annex 10 emplenat i signat. (Enllaç Document PDF)

-Fotocòpia del DNI de tots els membres de la unitat familiar.

-Fotocòpia del llibre de família.

-Certificat de convivència emès per l’Ajuntament.

-Certificat de l’Organisme oficial del qual rep l’ajuda.

En cas de separació o divorci:

-Fotocòpia de la sentència de separació i custòdia.

Termini i presentació:

La sol·licitud juntament amb la documentació, s’ha d’entregar a secretaria fins dia 22/03/2020, sol·licitant cita prèvia al següent enllaç de la nostra pàgina web:

ENLLAÇ CITA PRÈVIA