Per entrar a l'Aula Virtual (Moodle) del nostre Col·legi ha d'acceptar la següent Política de Privacidtat.
Aquest avís legal regula l’accés i l’ús d’aquesta Web, la finalitat del qual és oferir als usuaris, informació, notícies i contactes relatius al col·legi, i que es consideri d’interès. El titular de la pàgina Web podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració d’aquest lloc. L’usuari accedeix, a fer un ús correcte dels continguts i serveis que el col·legi ofereix a través de la Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquesta Web. L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. La informació que proporciona l’usuari al col·legi haurà de ser veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l’emplenament dels formularis.
Mitjançant aquest avís legal el Col·legi Santa Maria (des d’ara “el Col·legi”) informa als usuaris de la pàgina Web de la seva propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, en ocasió dels serveis oferts. De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o correu electrònic implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat. Així mateix s’informa que el Col·legi és el responsable del tractament, i que les dades aportades no seran cedits a tercers sense el consentiment del titular. Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu, a la seu social indicada en la capçalera d’aquesta política de privacitat. El Col·legi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament, segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
El col·legi informa que les dades facilitades en aquest formulari d’alta, seran incorporats a un fitxer de dades personals que es troba degudament inscrit en el Registre de fitxers de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la finalitat de les quals és la gestió i administració de l’aula virtual.
La present Web desenvolupada pel Col·legi, ofereix accés a Informació de serveis i activitats que el Col·legi consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis. El Col·legi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes. La present Web, podria contenir en algunes ocasionis links a pàgines externes sobre les quals el Col·legi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears – España.

 

Accept
No accept (surt de l’Aula Virtual)